Jdi na obsah Jdi na menu
 


Domovní řád

DOMOVNÍ ŘÁD                                            (Ke stažení zde)

MOTTO : MOJE SVOBODA KONČÍ TAM, KDE ZAČÍNÁ SVOBODA TOHO DRUHÉHO

I. ÚVOD

Domovní řád Společenství vlastníků vychází z Občanského zákoníku, Stanov tohoto společenství, požárních norem a zahrnuje i některá organizační pravidla. Má přispět k tomu, aby dům byl řádně užíván na požadované úrovni, aby bylo zabráněno jeho poškozování a znehodnocování. Ustanovení tohoto domovního řádu jsou závazná pro všechny osoby, které užívají byty, společné prostory a zařízení domu Ciolkovského 845/16,Praha 6, tj. pro vlastníky bytů a členy jejich domácností, pro vlastníky bytů a jejich nájemníky (dále jen „uživatel bytu “ .)

 

II. UŽÍVÁNÍ BYTŮ A SPOLEČNÝCH PROSTOR

1. Bytem se rozumí samostatná bytová jednotka, ohraničená vstupními dveřmi. Součástí bytu jsou rovněž okna, spol.lodžie a veškerá vnitřní instalace (potrubní rozvody vody , ústředního topení, elektroinstalace), kromě stoupacích vedení až po uzavírací ventily a kromě hlavního potrubí odpadu. Součástí bytu je dále uzavíratelná sklepní koje a komora příslušející k danému bytu.

2. Společnými prostorami se rozumí části domu ve společném spoluvlastnictví, určené pro společné užívání, a to zejména základy, hlavní stěny, vchody, schodiště, chodby, střecha, hlavní vodovodní, kanalizační, elektrické sítě, prostory pro ukládání kol, sušení prádla, další místnosti bez specifického označení a chodba mezi sklepy.

3. Společné prostory se nesmí zneužívat k uskladnění soukromých věcí. Uživatel bytu může využít některé společné prostory pro své účely jen na dobu nezbytně nutnou (nejdéle 2 měsíců), a to tak aby tím nebyla pro ostatní uživatele omezena funkce společného prostoru .O svém úmyslu se musí dohodnout s výborem SVJ.

4. Uživatel bytu je povinen nahradit škody, které na jiných bytech nebo společných částech nebo zařízení domu způsobil on nebo jeho hosté. Náhradou škody se rozumí buď uvedení do původního stavu nebo náhrada v penězích.

5. Zásadnější bytové úpravy, např. bourání zdiva a zásahy do energeticko- instalačních rozvodů (topení, voda, elektřina) , které by mohly přechodně omezit funkčnost společného majetku, nebo narušit společné soužití, je povinen vlastník bytu (uživatel) projednat před započetím prací s  výborem SVJ.

6. Vlastník bytu, který hodlá svůj byt pronajmout nebo přenechat do užívání třetí osobě, je i nadále zodpovědný za to, že tyto osoby budou užívat byt v souladu se Stanovami společenství a jeho Domovním řádem. Dále je povinen:

a) seznámit uživatele s Domovní řádem a Stanovami společenství

b) oznámit výboru SVJ počet osob , které budou byt užívat, aby bylo možno stanovit kalkulační klíč pro rozpočet společných nákladů.

c) oznámit výboru svou korespondenční adresu nebo jiný způsob kontaktu za účelem doručování nutných informací.

7.Vlastník(uživatel) bytu je povinen umožnit instalaci, údržbu zařízení pro měření tepla , vody a odečet naměřených hodnot.

 

III. DENNÍ ŘÁD

1. V rámci dobrých vztahů jsou uživatelé bytu a jejich návštěvy povinni chovat se stále tak , aby neobtěžovali sousedy . Noční klid musí být dodržován v době od 22.00 do 6.00 hod.  V této době není dovoleno vykonávat jakoukoli činnost působící hluk, který by rušil sousedy.

2. Běžný úklid společných prostor vykonává najmutá úklidová firma

a)Při mimořádných situacích(při malování,rekonstrukci, stěhování apod.), kdy uživatel bytu znečistí společné prostory je povinen neprodleně po ukončení denních prací odstranit způsobené znečištění.

3. Sklepní koje jsou příslušenstvím k bytu. Dveře oddělující sklepní koje od ostatních společných prostor budou trvale zamčeny. Ohledně těchto prostor platí zvláštní právní předpisy, zákaz skladování hořlavin, plynových a tlakových lahví, pohonných hmot a toxických látek. Pokud jsou ve sklepě ukládány potraviny, učiní vlastník (uživatel) opatření, aby uložené potraviny nebyly zdrojem šíření hmyzu a hlodavců, jakož i zdrojem nákazy ohrožující zdraví.

 

IV. BEZPEČNOST A POŘÁDEK

1. V zájmu bezpečnosti osob a majetku platí tyto zásady:

a) do domu lze umožnit vstup pouze vlastním návštěvám a osobám u kterých není pochyb o bezproblémovém účelu návštěvy.

b) za bezpečnost a chování nezletilých dětí odpovídají jejich zákonní zástupci, kteří děti poučí o základních pravidlech bezpečnosti a chování v domě a v jeho bezprostředním okolí.

2. Hlavní uzávěry vody, domovní elektrické rozvody a rozvodné skříně do jednotlivých bytů musí být označeny a přístupny. Manipulace s těmito zařízeními je povolena pouze oprávněným osobám.

3. Vstup na střechu domu je dovolen jen v nezbytně nutném případě. Instalaci antén případně jiných zařízení na vnější konstrukci domu (lodžie, okna, fasádu) a na střechu je nutno předem projednat s  výborem SVJ.

4.Chodby před jednotlivými byty ve všech podlažích a schodiště musí být stále volně průchodné.

5. Vlastník(uživatel) bytu a příslušníci jeho společné domácnosti nesou plnou odpovědnost za domácí zvířata, která jsou v bytě držena. V zájmu zachování hygieny, čistoty a pořádku v domě, bezpečného a klidného občanského soužití je držitel domácího zvířete povinen ve společných prostorách domu a jeho okolí zamezit volnému pobíhání jím držených zvířat, dbát, aby zvířata neznečišťovala společné prostory, jakož i venkovní okolí domu, a dojde-li k znečištění, je povinen vše odstranit. Dále je povinen důsledně dbát základních pravidel hygieny a pečovat o to, aby držení zvířat nedávalo podnět k rušení občanského soužití a dobrých mravů v domě.

6. Je zakázáno kouřit ve všech společných prostorách domu.

7. Je zakázáno ukládat odpad a nepotřebné věci mimo kontejnéry na odpadky.Tento prostor patří obci

a hrozí pokuta.(Rozměrné předměty a nebezpečný odpad odkládat do sběrných dvorů)

 

V. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Tento Domovní řád byl schválen na shromáždění Společenství vlastníků dne 26.4.2012 a vstupuje v platnost dne 26.4.2012

2. Domovní řád může být měněn nebo doplňován na základě vzniklých potřeb. Náměty k jeho doplnění nebo úpravám má právo podávat každý z uživatelů bytu. Schvalování doporučených změn se provádí na shromáždění Společenství vlastníků.

 

V Praze dne 30.4.2012